പഴങ്ങള്‍ വെള്ളത്തില്‍ കലക്കി കുടിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണമോ ദോഷമോ എന്ന കാര്യം വൈദ്യ ശാസ്ത്രം പറയേണ്ടതാണ്;…

Posted by Swalih Nizami Puthuponnani on Sunday, 16 August 2020

 

Leave a Reply