ഉസ്മാനിയ്യ ഖിലാഫത്തിന്റെ തകർച്ച: ജൂത ഗൂഡാലോചന

തലവാചകം: ഉസ്മാനിയ്യ ഖിലാഫത്തിന്റെ തകർച്ചയും ജൂത ഗൂഡാലോചനയും അനുബന്ധം: സുൽത്വാൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ് തന്റെ ശൈഖിനെഴുതിയ കത്ത് അറബി മൂലത്തിന്റെ കോപ്പി സഹിതം രിസാല വാരിക ലക്കം 481 2002, മാർച്ച് 22 ,വെള്ളി , പേജ്: 11,12,13