തലവാചകം:
ഉസ്മാനിയ്യ ഖിലാഫത്തിന്റെ തകർച്ചയും ജൂത ഗൂഡാലോചനയും

അനുബന്ധം:
സുൽത്വാൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ് തന്റെ ശൈഖിനെഴുതിയ കത്ത് അറബി മൂലത്തിന്റെ കോപ്പി സഹിതം

രിസാല വാരിക ലക്കം 481
2002, മാർച്ച് 22 ,വെള്ളി , പേജ്: 11,12,13

 

 

1 Comment
Leave a Reply