കറാമത്തുകള്‍ പരസ്യമാക്കരുത്. വലിയ പണ്ഡിതന്‍മാര്‍ തന്നെ, അവരുടെ എല്ലാ വലിപ്പവും അംഗീകരിക്കുന്നു; പക്ഷേ, അവരോട് ഒരു…

Posted by Swalih Nizami Puthuponnani on Tuesday, 4 August 2020

 

Leave a Reply